• ECA Faculty

 • Hyperion Family (2018 - 19)

  Ms. Savitri Rawat

  Convener

  Dr. Paramanand Sharma

  Coordinator

  Dr. Bhawna Kohli

  Treasurer

  Dr. H.L. Bisht

  Management Head

  Mr. Dinesh Kumar

  Technical Head

  Dr. Yuvraj Kumar

  Creative Head

  Mr. Manoj Kumar

  Website Coordinator

  Dr. Pramita Mishra

  Management Executive

  Ms. Nisha

  Co-Treasurer